Seagen European Privacy Policy

Ingangsdatum: 16 november 2021

Dit privacybeleid beschrijft de privacypraktijken van Seagen Inc. en zijn dochterondernemingen in Europa (gezamenlijk “Seagen”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”) met betrekking tot de soorten persoonsgegevens en andere gegevens die we van en over u verzamelen wanneer u onze websites, apps of andere diensten gebruikt zoals beschreven in dit beleid (gezamenlijk de “Diensten”) en hoe we de verzamelde gegevens gebruiken, opslaan en delen. Dit beleid is van toepassing op aan Seagen gelieerde sites die ernaar linken. Voor de doeleinden van de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679, is Seagen B.V. te Schiphol, Nederland, de verwerkingsverantwoordelijke.


Gegevens die we verzamelen

We verzamelen persoonsgegevens en andere gegevens van en over personen die met ons samenwerken en onze diensten gebruiken. We verzamelen bepaalde gegevens automatisch via het individueel gebruik van onze websites, we verzamelen gegevens die personen vrijwillig aan ons verstrekken en we verzamelen gegevens over personen uit externe bronnen. De verzamelde gegevens en hoe we deze gebruiken en delen, zijn afhankelijk van de manier waarop personen interactie hebben met ons en onze diensten, en het doel waarvoor ze worden verzameld. We kunnen de gegevens die we van personen verzamelen combineren met gegevens die we ontvangen van externe bronnen.

Soorten verzamelde gegevens

Hieronder volgen de categorieën persoonsgegevens, samen met enkele voorbeelden van de soorten gegevens binnen elke categorie, die we kunnen verzamelen via de verschillende manieren waarop personen interactie met ons hebben of onze diensten gebruiken, waaronder als zorgverleners, personen die gegevens over onze producten of diensten gebruiken of indienen, deelnemers aan een klinisch onderzoek (die ook toestemming krijgen en gevraagd worden om toestemming te geven voor een gedetailleerder toestemmingsdocument voorafgaand aan hun deelname aan een klinisch onderzoek), sollicitanten die geïnteresseerd zijn in een carrière bij Seagen, en websitebezoekers.

Contactgegevens: E-mailadres, postadres, telefoonnummer, andere gegevens waarmee we rechtstreeks contact met een persoon kunnen opnemen.

Identificatie: Een echte naam, alias, unieke persoonlijke identificatie, online identificatie, gebruikersnaam, internetprotocoladres, accountnaam, rijbewijs of ander door de overheid uitgegeven identificatienummer, paspoortnummer.

Demografische gegevens: Leeftijd, voorouders, nationale afkomst, staatsburgerschap, religie of geloofsovertuiging, burgerlijke staat, lichamelijke of geestelijke handicap, geslacht (inclusief geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, zwangerschap of bevalling en gerelateerde medische aandoeningen).

Gezondheidsgegevens: Medische aandoeningen en behandeling, gegevens van ziektekostenverzekering, lichamelijke kenmerken of beschrijving, genetische gegevens (inclusief familiaire genetische gegevens).

Biometrische gegevens: Activiteitspatronen die worden gebruikt om een sjabloon of andere identificatie te extraheren, of identificerende gegevens, zoals vinger-, gezichts- en stemafdrukken, iris- of netvliesscans, toetsaanslagen, loopbewegingen of andere fysieke patronen, en slaap-, gezondheids- of lichaamsbewegingsgegevens, die de unieke identificatie van een persoon mogelijk maken of bevestigen.

Inhoud van communicatie: Gegevens die personen plaatsen op onze website of sociale mediapagina’s en gegevens die via communicatie met ons worden verstrekt.

Professionele of werkgerelateerde gegevens: Huidige of eerdere werkgeschiedenis, salaris, vaardigheden, curriculum vitae/cv’s, educatieve dossiers, identificatiedocumenten, werkvergunningen.

Technische gegevens en internet of andere soortgelijke netwerkactiviteiten: Apparaatgegevens, browsergegevens, browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, gegevens over de interactie van een persoon met een website, applicatie of advertentie.

Geografische locatiegegevens, inclusief exacte geografische locatiegegevens: Fysieke locatie.

Sensorische gegevens: Audio-, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke gegevens.

Gevolgtrekkingen afgeleid uit andere persoonsgegevens: Profielen die de persoonlijke voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, aanleg, gedrag, houdingen, intelligentie, capaciteiten en begaafdheid van een persoon weerspiegelen.

Klik op de categorie van persoon of soort activiteit hieronder voor meer informatie over het specifieke type gegevens dat we kunnen verzamelen, en de doeleinden en rechtsgronden voor het verzamelen van gegevens met betrekking tot dergelijke categorieën van personen en activiteiten.

Seagen verwerkt en slaat de volgende categorieën persoonsgegevens met betrekking tot uw professionele activiteiten elektronisch op in haar CRM-systeem (Customer Relations Management) en andere systemen: persoonlijke gegevens (bijv. naam, geslacht, beroepsregistratienummer), contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer(s), land), beroepskwalificaties, instelling en andere professionele affiliaties (bijv. afdeling, functie, specialisme), gegevens over uw professionele prestaties en activiteiten (bijv. publicaties, elk onderzoek dat u mogelijk hebt uitgevoerd, of u bepaalde ziekten hebt behandelt en uw behandelingsvoorkeuren), lidmaatschappen (bijv. raden, commissies), opinies over ons, onze producten en diensten.

Seagen kan ook gegevens verwerken zoals uw expertisegebied(en), professionele referenties, activiteiten, vaardigheden, voorkeuren en professionele interesses. Seagen kan deze gegevens verkrijgen uit openbare bronnen of via gegevensmakelaars, zoals IQVIA.

Ga voor meer informatie over landspecifieke transparantieverklaringen naar deze link.

Doel van het verzamelen en hoe we uw gegevens als zorgverlener gebruiken. We zullen uw gegevens verwerken om uw interesse in onze producten en evenementen te beoordelen, om wetenschappelijke gegevens over therapeutisch gebied(en) en producten die voor u van belang kunnen zijn te delen, om te plannen en u uit te nodigen voor wetenschappelijke bijeenkomsten en evenementen op basis van het/de therapeutisch gebied(en) van uw interesse, om onze interacties met u te registreren, om statistieken en onderzoekstrends te creëren. Afhankelijk van uw rol kunnen we verplicht zijn om uw gegevens te verwerken om ervoor te zorgen dat de toegang tot de behandeling veilig is volgens de specifieke criteria van de instelling.

Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens van zorgverleners. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang om contact met u op te nemen zoals hierboven beschreven, een relatie met u op te bouwen en onze interacties met u bij te houden. Indien noodzakelijk zullen we ook uw toestemming verkrijgen: bijvoorbeeld voor bepaalde direct marketing-activiteiten via e-mail of telefoon. Als u een zorgverlener uit Italië bent, zullen we uw toestemming verkrijgen voor alle doeleinden in plaats van alleen voor marketingcommunicatie.

Gegevensbewaring voor gegevens van zorgverleners. Seagen beoordeelt de inhoud van zijn databases periodiek om ervoor te zorgen dat de daarin geregistreerde gegevens actueel en nog steeds van belang zijn. In de meeste gevallen worden uw persoonsgegevens als zorgverlener niet langer dan vijf jaar na onze laatste interactie bewaard als we geen verdere interacties hebben. In omstandigheden waarin we langere bewaarverplichtingen kunnen hebben als gevolg van wettelijke of regelgevende vereisten, bewaren we uw persoonsgegevens zoals hieronder uiteengezet in het algemene gedeelte “Gegevensbewaring”.

Uw rechten als zorgverlener.U hebt de rechten die hieronder worden uiteengezet in het gedeelte “Uw privacyrechten” van dit privacybeleid. Houd er rekening mee dat u een klacht kunt indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw land, als u zich zorgen maakt over de verwerking van uw gegevens door Seagen, zoals hieronder uiteengezet in het gedeelte “Uw privacyrechten”.

Wanneer een zorgverlener of andere persoon ons informatie verstrekt over onze producten die we moeten melden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, verwerkt en slaat Seagen de volgende categorieën persoonsgegevens elektronisch op in haar systemen: persoonsgegevens (bijv. naam, geslacht, geboortedatum), contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer(s), land), beroepskwalificaties, instelling en andere professionele affiliaties (bijv. afdeling, functie, specialisme). Als u contact met ons opneemt om informatie te vragen over onze producten of om een bijwerking te melden, kunnen we ook gegevens verzamelen over de gezondheid of andere gevoelige gegevens van de patiënt die ons product gebruikt.

Doel van het verzamelen en hoe we uw gegevens gebruiken. Deze gegevens worden alleen verwerkt indien relevant en noodzakelijk om een mogelijke bijwerking correct te documenteren en om te voldoen aan onze vereisten inzake geneesmiddelenbewaking, veiligheid en andere wettelijke vereisten.

In het geval van een medisch verzoek kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om uw vraag te beantwoorden, opvolging te geven aan dit verzoek, antwoorden te geven op uw verzoek, aangevraagd materiaal te verzenden en de gegevens ter referentie te bewaren in een database met medische informatie.

In geval van een melding van bijwerkingen kunnen we persoonsgegevens gebruiken om contact op te nemen met mensen die contact met ons opnemen om op te volgen en, indien nodig, meer informatie te verkrijgen, informatie te verstrekken aan regelgevende instanties en autoriteiten, en de gegevens ter referentie te bewaren in een database met medische informatie.

In geval van communicatie over onze producten, zullen de gegevens alleen voor dat doel worden gebruikt (bijv. evaluatie, classificatie en beoordeling van de productklacht, om dergelijke verzoeken op te volgen en om de gegevens ter referentie te bewaren in een database voor productklachten).

Rechtsgrondslag voor verwerking. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze intentie en verplichting om hoge kwaliteitsnormen en veiligheid van geneesmiddelen te garanderen. De verwerking kan ook gebaseerd zijn op uw toestemming voor de genoemde verwerking.

Delen van gegevens. Seagen moet uw gegevens mogelijk ook delen met dienstverleners (bijv. callcenters voor medische informatie). In gevallen waarin een bijwerking wordt gemeld, delen we gegevens met gezondheidsinstanties (zoals het Europees Geneesmiddelenbureau) om hen in staat te stellen bijwerkingen te beoordelen en inspanningen te leveren om te voorkomen dat vergelijkbare voorvallen in de toekomst optreden. We kunnen ook gegevens delen zoals hieronder uiteengezet in het gedeelte “Delen of openbaar maken van uw gegevens”.

Gegevensbewaring voor gegevens uit verzoeken om medische informatie en productveiligheidsrapporten. In het geval van meldingen van bijwerkingen moeten farmaceutische bedrijven, als houders van een vergunning voor het in de handel brengen van producten, alle productgerelateerde documenten ten minste gedurende de periode van de vergunning voor het in de handel brengen, plus tien jaar na het verstrijken ervan, bewaren. Daarom worden persoonsgegevens met betrekking tot de veiligheid van onze producten gedurende deze periode bewaard.

Voor vragen over medische informatie en productklachten worden persoonsgegevens meestal maximaal vijf jaar bewaard vanaf het moment van verzamelen. In omstandigheden waarin we langere bewaarverplichtingen kunnen hebben als gevolg van andere wettelijke of regelgevende verplichtingen, bewaren we persoonsgegevens zoals hieronder uiteengezet in het algemene gedeelte “Gegevensbewaring”.

Uw rechten. U hebt de privacyrechten die hieronder worden uiteengezet in het gedeelte “Uw privacyrechten” van dit privacybeleid. Houd er rekening mee dat we om juridische redenen geen gegevens kunnen verwijderen die zijn verzameld als onderdeel van een melding van bijwerkingen, tenzij deze onjuist zijn. U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw land als u zich zorgen maakt over de verwerking van uw gegevens door Seagen, zoals hieronder uiteengezet in het gedeelte “Uw privacyrechten”.

Seagen verwerkt de persoonsgegevens die u hebt ingediend als antwoord op een sollicitatie of spontaan om uw geschiktheid voor functies binnen onze organisatie te beoordelen. Deze gegevens kunnen uw curriculum vitae of cv, adres, identificatiedocumenten, werkvergunningen, educatieve dossiers, ervaring, vaardigheden en werkverleden omvatten. Als u op de lijst staat als kandidaat, kunnen wij verplicht zijn om gedetailleerdere persoonsgegevens te verwerken. We stellen u dienovereenkomstig op de hoogte en voldoen aan de toepasselijke wetgeving met betrekking tot dergelijke gegevens.

Rechtsgrond voor de verwerking. We hebben een legitiem belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens om uw qualificaties en geschiktheid voor functies in onze organisatie te beoordelen.

Gegevensbewaring van persoonsgegevens van sollicitanten. Seagen beoordeelt de inhoud van haar databases periodiek om ervoor te zorgen dat de gegevens die daarin zijn geregistreerd actueel en nog steeds van belang zijn. In de meeste gevallen worden uw persoonsgegevens niet langer dan tot 60 maanden na onze laatste interactie bewaard als we geen verdere interacties hebben. In omstandigheden waarin we langere bewaarverplichtingen kunnen hebben als gevolg van wettelijke of regelgevende vereisten, bewaren we uw persoonsgegevens zoals hieronder uiteengezet in het algemene gedeelte “Gegevensbewaring”.

Uw rechten als sollicitant. U hebt de rechten die hieronder worden uiteengezet in het gedeelte “Uw privacyrechten” van dit privacybeleid. U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw land als u zich zorgen maakt over de verwerking van uw gegevens door Seagen, zoals hieronder uiteengezet in het gedeelte “Uw privacyrechten”.

Automatisch verzamelde gegevens via onze websites

Afhankelijk van de cookie-instellingen die u selecteert wanneer u onze websites bezoekt of onze diensten gebruikt, kunnen we cookies en andere technologieën gebruiken om automatisch bepaalde technische gegevens te verzamelen, inclusief uw netwerkactiviteit, zoals uw apparaatinformatie, informatie over het netwerk dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten, browsertype en -versie, uw activiteiten tijdens het gebruik van de diensten, andere sites of diensten die eerder zijn bezocht, en inhoud die u ziet of aanklikt, evenals andere informatie zoals uw identificatiegegevens (bijvoorbeeld uw internetprotocoladres) en uw algemene geografische locatiegegevens. We gebruiken deze gegevens om trends te begrijpen en te analyseren, de diensten te beheren, meer te weten te komen over gebruikersgedrag en demografische gegevens te verzamelen over onze gebruikers als geheel. Voor meer informatie over hoe wij, onze analyses en andere dienstverleners cookies en andere technologieën gebruiken om informatie te verzamelen wanneer u onze websites bezoekt, zie het gedeelte “Gebruik van cookies en andere technologieën” hieronder.

Vrijwillig verstrekte gegevens

We verzamelen gegevens die vrijwillig door personen worden verstrekt wanneer zij met ons communiceren (zoals persoonlijk, telefonisch en via de diensten). We verzamelen bijvoorbeeld gegevens die worden verstrekt door:

 • Zorgverleners die met ons communiceren via een verscheidenheid aan activiteiten, zoals bijeenkomsten, verkoopgesprekken, wetenschappelijke uitwisselingen, adviesraden, adviesovereenkomsten, marktonderzoek, tentoonstellingen, presentaties, conventies of in onze klinische onderzoeken
 • Patiënten of verzorgers die vragen stellen over onze programma’s of zich lokaal inschrijven (indien toegestaan door toepasselijke wetgeving)
 • Personen die een bijwerking of productklacht melden
 • Sollicitanten die vragen stellen over of solliciteren op een functie
 • Investeerders die contact met ons opnemen of onze websites bezoeken
 • Personen die informatie vragen over onze producten en programma’s
 • Dienstverleners en zakelijke partners met wie we relaties hebben
 • Andere personen die in de loop van onze activiteiten interactie met ons hebben

Gegevens uit andere bronnen:

Afhankelijk van de interactie of potentiële interactie die we met u kunnen hebben, kunnen we verschillende soorten gegevens over u verkrijgen uit verschillende bronnen, waaronder:

 • Zorgorganisaties
 • Zorgverleners
 • Beroepsverenigingen
 • Zakenpartners
 • Partners voor onderzoek en ontwikkeling
 • Partners voor klinisch onderzoek
 • Gecontracteerde onderzoeksorganisaties
 • Patiënten
 • Verzorgers of voogden
 • Klinisch onderzoek/onderzoekspersoneel
 • Gegevensmakelaars
 • Dienstverleners

Hier volgen enkele voorbeelden van hoe en waarom we persoonsgegevens kunnen verkrijgen van externe bronnen:

 • We kunnen persoonsgegevens verkrijgen over sollicitanten of anderen met wie we zaken kunnen doen door waar nodig hun toestemming te verkrijgen en referentiecontroles of achtergrondonderzoeken uit te voeren.
 • We verzamelen persoonsgegevens over patiënten van zorgverleners en verzorgers. Bijvoorbeeld in het kader van het melden van bijwerkingen.
 • In onze klinische onderzoeken delen de onderzoekers van het centrum gepseudonimiseerde persoonsgegevens van proefpersonen in klinische onderzoeken met ons en dienstverleners (bijv. laboratoria die biologische monsters verwerken, leveranciers die diensten voor randomisatie van proefpersonen leveren en onderzoeksbenodigdheden) om de onderzoeken uit te voeren.
 • We kopen gegevens om kenmerken over zorgverleners te begrijpen, zoals geografie, demografie, behoeften, specialisatie, affiliatie, productgebruik en houdingen.

Doel van het verzamelen en hoe we uw gegevens gebruiken

We gebruiken persoonsgegevens op verschillende manieren om onze activiteiten uit te voeren en onze zakelijke belangen na te streven. We gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen om:

 • gebruikers van de diensten te registreren en valideren
 • met u te communiceren voor marketing- en niet-commerciële doeleinden
 • te reageren op verzoeken en vragen
 • sollicitaties te verwerken en de arbeidsrelatie te beheren
 • onze programma’s te beheren en inschrijvingen te verwerken
 • klinische onderzoeken uit te voeren
 • onderzoek en ontwikkeling uit te voeren
 • producten en diensten te leveren
 • onze producten en diensten te verbeteren
 • klantenservice te bieden
 • informatie te verstrekken en verzamelen over ziektetoestanden, ontwikkelingen op onze therapeutische gebieden en onze producten en merken
 • enquêtes af te nemen
 • analyses uit te voeren
 • de diensten te beheren, trends te analyseren en demografische gegevens over gebruikers te verzamelen
 • inzicht te krijgen in onze producten, pijplijn, strategische planning en onvervulde medische behoeften
 • systeembeveiliging te handhaven
 • overeenkomsten aan te gaan en contractuele rechten en verplichtingen af te dwingen
 • te voldoen aan de wetten en wettelijke verplichtingen (bijv. melding van bijwerkingen, verwerking van productklachten)
 • onze rechten en die van anderen te beschermen

Rechtsgrond van verwerking

Naast de specifieke rechtsgrondslagen uiteengezet in de gespecialiseerde rubrieken van dit beleid, zijn de toepasselijke rechtsgrondslagen waarop wij vertrouwen om uw persoonsgegevens te verwerken voor de specifieke doeleinden hierboven vermeld in de rubriek “Doel voor verzameling”, de volgende:

 • Onze legitieme zakelijke belangen. Bijvoorbeeld om systeembeveiliging te handhaven, op uw verzoek met u te communiceren, uw informatie- en serviceverzoeken te vervullen, enquêtes uit te voeren, onze producten en diensten te verbeteren en onze rechten en de rechten van anderen te beschermen.
 • Uitvoering van een contract met u. Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een programma of zich registreert voor een programma of dienst.
 • Naleving van wetten. Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten of te reageren op een gerechtelijk bevel of juridisch verzoek.
 • Toestemming. We zullen uw toestemming verkrijgen wanneer we uw persoonsgegevens verwerken en geen van de andere hierboven vermelde rechtsgrondslagen van toepassing is op dergelijke verwerking, waaronder voor verwerkingsactiviteiten via onze website waar we wettelijk verplicht zijn om toestemming te verkrijgen voorafgaand aan verwerking, voor marketingcommunicatie, waar we gevoelige gegevens over u kunnen verzamelen, of waar u zich inschrijft voor een dienst die we verstrekken waarvoor we uw toestemming moeten verkrijgen. Wanneer we vertrouwen op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken zoals hieronder uiteengezet in het gedeelte “Uw privacyrechten”.

Gebruik van cookies en andere technologieën

Wij en onze analyseproviders gebruiken “cookies” en andere technologieën zoals GIF-bestanden of webbakens. Cookies zijn identificatoren die de interactie tussen uw computer of apparaat en de diensten mogelijk maken. Verschillende soorten cookies, zoals sessiecookies en permanente cookies, worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Wij en onze analyseproviders kunnen cookies of andere technologieën gebruiken om websitenavigatie te vergemakkelijken, uw ervaring te personaliseren, analyses uit te voeren en uw gegevens te onthouden wanneer u de diensten gebruikt. Gegevens die worden verzameld via cookies en andere technologieën kunnen uw Internet Protocol-adres, geografische locatiegegevens, apparaatgegevens, browse-activiteit en verwijzingen naar zoekmachines omvatten. U kunt het verzamelen van locatiegegevens beheren met behulp van de instellingen en bediening van uw apparaat. Bekijk ons Cookies Policy voor meer informatie over cookies en hoe u uw voorkeuren kunt wijzigen.

Delen of openbaar maken van uw gegevens

We kunnen persoonsgegevens delen of openbaar maken om onze activiteiten uit te voeren en onze zakelijke belangen na te streven (zie “Hoe we uw gegevens gebruiken” hierboven). Bijvoorbeeld:

 • Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld tussen de Europese filialen van Seagen en onze andere filialen buiten Europa die ons helpen bij het leveren van onze diensten en het uitvoeren van onze activiteiten.
 • We maken persoonsgegevens openbaar aan zorgverleners, derden (zakenpartners) en overheidsfunctionarissen (bijv. wetshandhavingsinstanties, de rechtbanken, regelgevende instanties).
 • We maken persoonsgegevens openbaar aan dienstverleners, leveranciers, aannemers en gelieerde bedrijven om onze activiteiten uit te voeren, producten en diensten te leveren, te reageren op verzoeken die u doet, met u te communiceren, marktonderzoek en marketingactiviteiten uit te voeren en gegevens te verstrekken over producten en ziekte- en gezondheidsgerelateerde onderwerpen die van belang zijn.
 • We delen gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit klinische onderzoeken met onderzoeks- en ontwikkelingspartners en consultants om te helpen bij het uitvoeren en plannen van onze klinische onderzoeken en producten.
 • We delen ook klinische onderzoeksgegevens met overheidsinstanties om te voldoen aan wettelijke vereisten.
 • We delen persoonsgegevens die door sollicitanten worden verstrekt met externe wervingsbureaus en -platformen die namens ons diensten verlenen.
 • We maken persoonsgegevens openbaar als we redelijkerwijs van mening zijn dat we vereist zijn om dit te doen volgens wet- of regelgeving of andere overheidsinstanties (zoals het melden van veiligheidsgegevens aan de Amerikaanse Food and Drug Administration of het Europees Geneesmiddelenbureau), of als we van mening zijn dat het noodzakelijk is om ons bedrijf, onze websitebezoekers of anderen te beschermen.
 • We kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan een opvolgende entiteit na een fusie, consolidatie of andere bedrijfsreorganisatie waaraan Seagen deelneemt, of aan een koper van alle of vrijwel alle activa van Seagen die ermee akkoord gaat om uw gegevens te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Locatie- en internationale gegevensoverdrachten verwerken

Seagen en zijn dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens in Europa. Daarnaast maakt Seagen deel uit van een multinationale onderneming en draagt, net als de meeste andere wereldwijde ondernemingen, uw persoonsgegevens over aan onze gelieerde ondernemingen en dienstverleners in veel landen over de hele wereld, waaronder Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en elders buiten Europa, waar uw persoonsgegevens vervolgens worden verwerkt. We kunnen uw persoonsgegevens ook overdragen aan ons moederbedrijf in de Verenigde Staten, waar ze ook worden verwerkt. Sommige van de landen waaraan uw persoonsgegevens openbaar worden gemaakt, zijn niet door de Europese Commissie (“EC”) geacht een adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden. Wanneer we persoonsgegevens overdragen naar landen buiten Europa die de EC niet adequaat acht, zullen we een of meer van de waarborgen implementeren waarvan de EC van mening is om passende veiligheidsmaatregelen te bieden, waaronder standaard contractuele clausules van de EU, overdrachten aan organisaties die persoonsgegevens beschermen volgens bindende bedrijfsregels, of overdrachten aan organisaties die werken onder een goedgekeurde gedragscode of certificeringsmechanisme. Wanneer uw gegevens worden overgedragen naar de VS, heeft de VS (vergelijkbaar met de meeste andere landen) wetten die de overheid toestaan om toegang te verkrijgen tot uw gegevens. Echter, op basis van de historische praktijk en de aard van de gegevens die we bijhouden, verwachten we dergelijke verzoeken om uw gegevens of de gegevens van andere gebruikers van onze diensten niet.

Ongeacht waar uw persoonsgegevens worden verzameld of verwerkt, treft Seagen passende administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen en vereist Seagen dat zijn dienstverleners passende administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen treffen om gegevens over u te beschermen.

Minderjarigen

Onze producten, deze website en onze andere diensten zijn bedoeld voor gebruik door personen die wettelijk worden beschouwd als volwassenen in hun rechtsgebied. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens rechtstreeks van personen die niet de leeftijd van meerderjarigheid (minderjarigen) hebben bereikt.

Links naar sites van derden

Sommige van onze websites of interactieve functies kunnen links bevatten naar websites of diensten van derden die niet onder onze controle of ons eigendom vallen. Dergelijke links vormen geen goedkeuring van die derden of de inhoud die daarin wordt weergegeven, en u gaat ermee akkoord dat Seagen niet verantwoordelijk is voor de inhoud van dergelijke websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze sites uw gegevens beheren of behandelen. U erkent dat wij deze links alleen voor uw gemak aan u verstrekken en u begrijpt dat uw gegevens zullen worden gebruikt zoals beschreven door de derden in hun privacybeleid.

Gegevensbeveiliging en -opslag

We implementeren redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om te helpen bij het beschermen van persoonsgegevens tegen onbedoelde of onbevoegde toegang, gebruik, verlies, vernietiging, openbaarmaking of wijziging bij het verzenden of opslaan van persoonsgegevens. Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om deze te kennen.

Gegevensbewaring

We bewaren de verzamelde gegevens zo lang als noodzakelijk is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld, zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving, of voor andere legitieme doeleinden zoals rampherstel, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten. In sommige gevallen anonimiseren of de-identificeren we persoonsgegevens zodat deze niet langer aan een persoon kunnen worden gekoppeld. In dergelijke gevallen kunnen we de geanonimiseerde of gede-identificeerde gegevens zonder verdere kennisgeving gebruiken. De criteria voor gegevensbewaring die we gebruiken voor persoonsgegevens omvatten het overwegen van:

 • Het doel van de verzamelde persoonsgegevens en het vervullen van dat doel.
 • De rechtsgrondslag waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, bijv. in geval van toestemming, kunt u mogelijk uw toestemming intrekken.
 • Alle wettelijke, contractuele of regelgevende verplichtingen die we kunnen hebben om de gegevens te bewaren.

Uw privacyrechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, onderworpen aan de wettelijke verplichtingen en rechten van Seagen, inclusief het recht om:

 • toegang te vragen tot uw persoonsgegevens zodat u deze kunt inzien
 • te verzoeken om correctie van de persoonsgegevens die we over u hebben
 • te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief waar we uw gegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen
 • toestemming die u hebt gegeven in te trekken
 • te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • te verzoeken dat we aan u of een andere partij een kopie van de persoonsgegevens die wij over u hebben in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat verstrekken, onder bepaalde voorwaarden
 • te verzoeken om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We streven er altijd naar om aan uw verzoek om deze rechten uit te oefenen te voldoen, maar we kunnen juridische gronden of verplichtingen hebben om uw verzoek af te wijzen of het onvermogen hebben om aan uw verzoek te voldoen, waaronder bijvoorbeeld wanneer we geen directe identificatoren hebben, zoals met klinische onderzoeksgegevens die we kunnen verwerken.

We zullen binnen 30 dagen nadat we hebben geverifieerd dat u de betrokkene bent of bevoegd bent om het verzoek namens de betrokkene in te dienen, reageren. Indien nodig kunnen we onze reactietijd met nog eens 60 dagen verlengen om correct te kunnen reageren, maar we zullen u op de hoogte stellen als dat het geval is. Als we besluiten om uw verzoek niet in behandeling te nemen, delen we u de redenen daarvoor mee.

Als u het niet eens bent met ons antwoord op uw verzoek, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een regelgevende instantie voor gegevensbescherming in Europa. De contactgegevens van uw lokale toezichthoudende autoriteit zijn hier te vinden. Als u zich zorgen maakt, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen zodat we uw zorgen kunnen onderzoeken en hopelijk kunnen oplossen.


Neem contact met ons op voor vragen over gegevensbescherming

Seagen Data Protection Officer
c/o Lucid Privacy Group
1050 Page Street, San Francisco, CA 94117, Verenigde Staten
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
+1-415-633-6492

U kunt ook contact opnemen met ons Europese hoofdkantoor:

Vertegenwoordiger gegevensbescherming van Seagen
Seagen B.V.
Evert van de Beekstraat 1-104
1118CL Schiphol
Nederland
Telefoon: +31 20 238 2497
Stuur ons een e-mail

Updates privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen hier minimaal een bijgewerkte versie plaatsen. Seagen raadt u aan om dit beleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Alle wijzigingen worden onmiddellijk na publicatie van het herziene beleid van kracht, en uw voortgezet gebruik van deze website of onze interactieve functies is onderworpen aan het dan geldende privacybeleid.

Epar nummer: NL-TUP-22-122-MT 05/2023